Eric Sadowski | Jarosław Marzec

Consulting and Security of Economic Activities
in the European Union.

RANGE OF SERVICES:
The contractor has a rich professional experience acquired through many years of work in responsible positions in the government based on cooperation with firms and entities recognized as credible in respect to safety and effectiveness of actions.

Our experienced and unique team of highly qualified people has been operating in the polish market since 2008. We provide services for a wide group of customers.
Our clients consist of both individual clients as well as big Pan-European corporations.
We’re a group of ambitious and creative people. Thanks to our ability to not fall into routine, the services we provide are constantly at the highest level.

We guarantee our clients products and execution of the highest quality.
Our firm is characterized by professionalism and perfectionism.
We fulfill orders from the biggest firms on the domestic and foreign markets.
We cooperate with many partners from all over Europe.

 • Counseling and analysis of procedures connected to trade secret security and data security.
 • Consultation and counseling related to selection of personnel that meets the criteria of data security and business activity.
 • Security audits connected to illegal competition intrusion.
 • Verification of safety system, analysis and validation of credibility of counterparties from Poland and European Union.
 • Counseling regarding cooperation and co-financing economic ventures in Poland and European Union.
 • Estimation of credibility of investors and review of their previous investments.
 • Versatile establishing of property of debtors, natural and legal persons without debt recovery.
 • Consultation regarding call for bids in Poland.
 • Searching for missing or hiding people.
 • Effective vindication of one’s rights in extrajudicial way.
 • Any negotiations with the government and appeals of unfavorable decisions.
 • Representing the client when applying for European Union grants for businesses.
 • Establishing and year-round supervision in conducting business in Poland and all over Europe.

Our products are distinguished by:
Wide range and competitive prices
High quality and reliability
Individual projects and plan for undertaken products
Unique solutions

Contact:
6144 W. Belmont Ave, Chicago, IL 60634, U.S.A.
Phone:
708.945.4585

Doradztwo i Ochrona Działalności Gospodarczej
w Unii Europejskiej

ZAKRES USŁUG:
Zleceniobiorca dysponuje bogatym doświadczeniem zawodowym związanym, z wieloletnią pracą na odpowiedzialnych stanowiskach w administracji państwowej, opartą na współpracy z firmami i podmiotami uznawanymi za wiarygodne pod względem bezpieczeństwa i skuteczności działań.

Nasz doświadczony i niepowtarzalny zespół wysoko wykwalifikowanych ludzi na polskim rynku działa od 2008 roku. Świadczymy usługi dla szerokiej grupy odbiorców.
Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i duże ogólnoeuropejskie korporacje.
Jesteśmy grupą ambitnych i kreatywnych ludzi. Dzięki temu, że nie popadamy w rutynę, nasze usługi utrzymują się na najwyższym poziomie.

Zapewniamy swoim Klientom produkty i realizacje najwyższej jakości.
Naszą firmę cechuje profesjonalizm i perfekcjonizm.
Realizujemy zamówienia dla największych firm na rynku krajowym i zagranicznym.
Współpracujemy z licznymi partnerami z całej Europy.

 • doradztwo i analiza procedur związanych z ochroną tajemnic handlowych i bezpieczeństwa danych,
 • konsultacje i doradztwo dotyczące doboru kadr spełniających kryteria bezpieczeństwa danych i działalności firmy,
 • audyty bezpieczeństwa związane z pozaprawnymi ingerencjami konkurencji
 • weryfikacja systemu zabezpieczeń, analiza i sprawdzanie wiarygodności kontrahentów handlowych na terenie Polski i Unii Europejskiej,
 • doradztwo w zakresie współpracy i współfinansowania przedsięwzięć gospodarczych na terenie Polski i Unii Europejskiej,
 • ocena wiarygodności inwestycyjnej inwestorów i przegląd wcześniejszych ich inwestycji,
 • wszechstronne ustalanie mienia dłużników, osób fizycznych i firm, bez windykacji należności.
 • Konsultacje w sprawie przetargów w Polsce.
 • Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się.
 • Skuteczne dochodzenie swoich praw na drodze pozasądowej.
 • Wszelakie negocjacje z administracją państwową i odwołania od niekorzystnych decyzji.
 • Występowanie w imieniu klienta o dopłaty do działalniści gospodarczej z Unii Europejskiej.
 • Zakładanie i całoroczny nadzór  w prowadzeniu działalniści gospodarczej w Polsce i całej Unii Europejskiej.
Nasze produkty wyróżnia:

 • szeroka gama oraz konkurencyjne ceny
 • wysoka jakość i rzetelność
 • indywidualne projekty i taktyka na wykonywane produkty
 • unikatowe rozwiązania.

Kontakt:
6144 W. Belmont  Ave. Chicago IL 60634  USA
Phone:708.945.4585